Besøksvenn

Tusenvis av nordmenn er ensomme. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert. Røde Kors Besøkstjeneste organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen.

Du kan gjøre en innsats
Engasjer deg som besøksvenn

Det  å være ensom har blitt nesten tabu. Idealet er å ha mange venner og et bredt sosialt liv.
Som besøksvenn får du kontakt med mennesker som av ulike grunner ønsker noen å snakke med.

Over hele landet har Røde Kors Besøkstjeneste tilbud om faste besøksordninger i private hjem. Over 600 institusjoner har også fast, ofte ukentlig, besøk av Besøkstjenesten. Besøksvennene er til hjelp og støtte for ensomme langtidssyke, eldre, unge, enslige forsørgere som opplever isolasjon, ensomme innvandrere og personer med psykiske lidelser. Besøkstjenesten driver også ulike former for kontaktskapende aktiviteter for grupper av mennesker.

Røde Kors driver også ulike former for kontaktskapende virksomhet som turer, eldrekaféer, jule- og påskefester, trimkvelder og annet.

Besøksvennene driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det.

Trenger du eller noen av dine nærmeste en besøksvenn?
I Røde Kors Besøkstjeneste finnes en gruppe kvinner og menn som gjerne vil være til støtte og oppmuntring for den som er ensom.

Besøksvenner kommer hjem til deg og tar en prat. Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, om du bor hjemme eller på institusjon. De kan også gå ærend for deg eller følge deg til butikken, legen eller postkontoret.

Du kan også spørre legen din om det er besøkstjeneste i nærheten av der du bor.

 


Nettverksarbeid

Røde Kors har en rekke tiltak for tidligere rusmisbrukere, psykisk syke og løslatte fra soning i fengsel og deres barn. Røde Kors skal være en døråpner for at brukerne danner nye positive nettverk.

Du kan gjøre en innsats
Engasjer deg i vårt arbeid

Stadig flere steder i opprettes Røde Kors-aktiviteter for å gi tidligere rusbrukere, mennesker med psykiske lidelser og tidligere innsatte en innfallsport til en ny hverdag og et nytt nettverk.

I nettverksarbeidet samarbeider Røde Kors både med offentlige, private og frivillige aktører, og aktivitetene strekker seg fra en til en-tiltak til møtesteder.

Aktivitetene strekker seg fra en til en- og gruppetiltak til etablering av sosiale møtesteder. Hensikten med tiltaket er at brukerne skal få økt sin sosiale kompetanse så de blir bedre i stand til selv å bygge nye sosiale nettverk

Hva ligger bak ordet nettverk? Jo det ligger et begrep som vi alle kjenner – inkludering. Hvordan vi kan sørge for at mennesker som føler seg på utsiden av samfunnet heller kan føle seg som en del av det og en del av et nettverk.

Å gi hjelp og støtte i forbindelse med å etablere et nytt sosialt nettverk for mennesker som har kjempet seg ut av et problem er ikke mer mystisk enn at de ønsker seg en samtalepartner, en å gå på kino med, en som kan hjelpe dem å finne fram i jungelen av offentlige tilbud og kontorer, en som vet hvordan man får seg minibankkort eller en som vet hvordan man bestiller en time hos tannlegen.

Det handler om å gi disse menneskene en vegg de kan lene seg på i et samfunn de ellers opplever å være vanskelig å komme inn i.

Visitor i fengsel

Røde Kors-visitorer skal være til støtte for innsatte i fengsel som trenger noen å snakke med. Ensomheten bak murene er utpreget og visitorbesøket kan være et kjærkomment tilskudd til en monoton fengselshverdag. Kjernen i visitormandatet er den fortrolige samtalen og visitorene skal møte den innsatte med respekt.

Du kan gjøre en innsats

Visitortjenesten i Røde Kors har som overordnet mål å ivareta de mest sårbare av innsatte. Dette gjelder i første rekke varetekstinnsatte, fanger med psykisk sykdom, førstegangssonere, forvaringsdømte, innsatte med barn og utenlandske innsatte. Den innsatsen visitorene gjør i fengslene er anerkjent av både kriminalomsorgen og i fagmiljøene.

På besøk
I dag finnes det nesten 600 visitorer fordelt på 31 fengsler.
I noen fengsel er det fellesarrangementer der alle fanger og visitorer deltar, mens de aller fleste visitorer har regelmessige møter med en innsatt.
De fleste fanger får besøk kun på egne besøksrom mens de sitter inne.
Visitorer fra Norges Røde Kors besøker fangene på deres eget område – på cella.

Ingen andre organisasjoner får besøke varetektsfengslede med restriksjoner, det vil si personer som har brev- og besøksforbud eller lignende. For denne oppgaven er det spesielt viktig å bruke visitorer Norges Røde Kors er fullstendig trygge på, og som man er helt sikker på kan takle oppgaven. Varetektstiden er den mest sårbare fasen av soningen, blant annet skjer ett av fire selvmordsforsøk i fengsel mens fangen sitter i varetekt

Hvem kan bli visitor?
Visitorer utgjør ikke en ensartet gruppe mennesker, men rekrutteres fra ulike sosiale lag og fra begge kjønn. De har en særdeles viktig oppgave, og det stilles derfor strenge krav til søkerne og til hvordan tjenesten utføres. Et av kriteriene er at personen skal være særlig egnet til denne type virksomhet.
Det er viktig å huske at ditt bidrag som visitor i første rekke er å lytte. Som visitor skal du ta imot heller enn å dele.

For å bli visitor må man:

  • Være fylt 25 år
  • Gå på kurs for visitorer. Dette kurset gir god innføring i de forskjellige sidene ved arbeidet man skal delta i
  • Avlegge taushetsløfte før man går ut i aktiv tjeneste
  • Utføre sin tjeneste uten å få betaling

Ønsker du besøk av en visitor?
Dersom du sitter i fengsel og vil ha mer informasjon om Norges Røde Kors Besøkstjeneste, kan du gi beskjed til presten, fengselsledelsen eller det øvrige personellet i fengselet. 
Besøkene er basert på frivillighet og visitorene har taushetsplikt. Visitoren din besøker deg regelmessig hvis du ønsker det.
Et visitorbesøk kommer i tillegg til de private besøkene du får.

Barnegrupper

BARK Barnas Røde Kors

I Barnas Røde Kors (BARK) fremmer vi moro, mangfold og mestring ute i det fri og inne.

Barnas Røde Kors (BARK) er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder og skal være en arena for sosial og kulturell inkludering.

Aktivitetene har et tydelig folkehelseperspektiv ved at barna styrker sin selvfølelse gjennom å ta gode valg for egen helse og sosiale hverdag. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I tillegg lærer barna om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

I BARK er flere avaktivitetene utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv måte.

BARK handler om å legge til rette for lokal magi, og utnytte de ressursene som er tilgjengelige.


Alle barn skal ha mulighet til å delta, det skal være gratis eller minimale kostnader knyttet til deltakelse, og det skal være gratis utlån av utstyr i tilknytning til aktiviteter.

Barnas Røde Kors 
har møter på Åkrehamn og i Kopervik.

   BARK Åkrehamn Møter hver mandag fra kl. 1700-1900
   BARK Kopervik Møter hver torsdag fra kl. 1700-1900
Hvis dere har noe spørsmål ring oss i Karmøy Røde Kors tel, 52821800 eller send e-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   

Ferie for alle

Gode ferieopplevelser for alle
Mange barnefamilier i fylket sliter økonomisk. Årsakene til dette er sammensatte, men en av konsekvensene er ofte at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene de har behov for. Dette gjør Røde Kors noe med.

Ferie for alle (FFA) er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med presset økonomi. Tilbudet skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Samarbeid med kommunene
Ferie for alle retter seg mot familier som har så begrenset økonomi at de ikke klarer å finansiere ferie- og fritidsopplevelser på egen hånd. Familien kan ikke ha andre tilsvarende tilbud og økonomien må ha vært svak over tid. De fleste turene retter seg mot familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år, men vi har også ferieopphold for ungdommer opp til 18 år.

På noen av feriene våre reiser barn uten følge med foreldre. Men vi satser mest på familieopphold, slik at barna får mulighet til å dele ferieopplevelsene med sine nærmeste.

Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derfor samarbeider vi med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre instanser som er i kontakt med målgruppa. I tillegg rekrutteres noen familier gjennom andre Røde Kors aktiviteter

Bli frivillig ferieleder
Røde Kors har bruk for flere frivillige på Ferie for alle. De frivillige deltar i aktiviteter sammen med barn og foreldre, og hjelper til der det trengs. På feriene hvor barn reiser uten følge med foreldre har de frivillige fra Røde Kors ansvar for å ivareta barna.

For å bli frivillig ferieleder må du:

  • Være over 18 år
  • Få en kort opplæring
  • Sette av tid til å skape gode ferieopplevelser for barn

Røde Kors telefonen for barn og ungdom

Røde Kors- telefonen for barn og ungdom er et landsdekkende dialogtilbud. Den bygger på FNs Barnekonvensjon Artikkel 12, som sier at alle barn har rett til å uttrykke sin mening, og å få den respektert i spørsmål som angår dem. Dialogtilbudet er nøytralt i spørsmål av politisk, etnisk, religiøs og ideologisk karakter.

Du kan gjøre en innsats
Telefonen er et lavterskeltilbud der barn og ungdom mellom 6 og 18 år, får mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt. Det viktigste vi kan bidra med er å være til stede og ta imot det som er vanskelig.

Tendenser 2006
Vi registrerer at trafikken fortsetter å flytte seg fra telefon til nett. Stadig flere barn og ungdom bruker Internett som kanal for kontakt med Røde Kors-telefonen. Dette samsvarer med internasjonale tendenser på andre barnetelefoner. Vi ser altså at barn og ungdom gjerne bruker nettet som medium når de har noe på hjertet som det kan være vanskelig å sette ord på. Det ser ut til at mange synes det er lettere å «snakke» om det som er vanskelig via et tastatur, enn gjennom et telefonrør.

I 2006 besvarte våre frivillige medarbeidere nærmere 90000 anrop på telefonen i åpningstiden. Av disse utviklet nesten 30000 seg til å bli lengre, statistikkførte samtaler. De frivillige besvarte også 3069 anonyme henvendelser via e-post. I diskusjonsforumet hvor ung støtter ung, distribuerte vi til sammen 3690 innlegg.


En voksen samtalepartner
Et viktig element på Røde Kors- telefonen er at de som kontakter oss skal ”bli sett”. Det krever lydhørhet og sensitivitet ovenfor det som blir sagt og skrevet, samt en evne til å kunne bekrefte den andre. Forståelse og medfølelse kan hjelpe, selv om man ikke gir konkrete råd – eller kanskje nettopp derfor? Røde Kors- telefonen for barn og ungdom søker å være en trygg støttespiller i barn og ungdoms hverdag. Vi ønsker å styrke barn og unges selvfølelse gjennom å være en voksen som har tid til å lytte, som har mot til å gå inn i de vanskelige samtalene og som gir hjelp dersom barna ønsker det.

Tilbud uten timebestilling
Når det gjelder henvendelser om vanskelige temaer og problemer, er ofte vår funksjon å være en første instans. I henvendelser av mer alvorlig art, forsøker vi også å motivere barna til å ta kontakt med personer som de har tillit til i sitt nærmeste nettverk. Eller til å snakke med lærer, helsesøster, lege eller andre voksne. Hjelpeapparatet kontaktes ved akutte situasjoner. Vi opplever godt samarbeid med hjelpeapparatet når det er nødvendig å gripe inn på denne måten.

Det er gratis å ringe fra fasttelefon og fra Telenor og Tele2 sine mobil abonnement. Telefonen er åpen mandag til fredag fra klokken 14.00 til 20.00, og nummeret er 800 333 21. Innringerne er anonyme og de frivillige som tar i mot telefonsamtalene kan heller ikke se hvor det ringes fra.

Du er her: Forsiden Omsorg