Visitor

En Røde Kors visitor besøker innsatte i fengsel etter ønske fra den innsatte selv. Gjennom jevnlige besøk skal visitoren være et positivt innslag i en ellers lang og ensformig soningstid. For å være visitor må du være fylt 25 år og ha plettfri vandel. Du må gjennom en intervjurunde med Røde Kors og Kriminalomsorgen.
Kontaktperson: Anne-Beth Høyvik, tlf. 45 61 05 30 – abhoyvik@gmail.com

Tilbake til omsorg