Visitor i fengsel

Røde Kors-visitorer skal være til støtte for innsatte i fengsel som trenger noen å snakke med. Ensomheten bak murene er utpreget og visitorbesøket kan være et kjærkomment tilskudd til en monoton fengselshverdag. Kjernen i visitormandatet er den fortrolige samtalen og visitorene skal møte den innsatte med respekt.

Du kan gjøre en innsats

Visitortjenesten i Røde Kors har som overordnet mål å ivareta de mest sårbare av innsatte. Dette gjelder i første rekke varetekstinnsatte, fanger med psykisk sykdom, førstegangssonere, forvaringsdømte, innsatte med barn og utenlandske innsatte. Den innsatsen visitorene gjør i fengslene er anerkjent av både kriminalomsorgen og i fagmiljøene.

På besøk
I dag finnes det nesten 600 visitorer fordelt på 31 fengsler.
I noen fengsel er det fellesarrangementer der alle fanger og visitorer deltar, mens de aller fleste visitorer har regelmessige møter med en innsatt.
De fleste fanger får besøk kun på egne besøksrom mens de sitter inne.
Visitorer fra Norges Røde Kors besøker fangene på deres eget område – på cella.

Ingen andre organisasjoner får besøke varetektsfengslede med restriksjoner, det vil si personer som har brev- og besøksforbud eller lignende. For denne oppgaven er det spesielt viktig å bruke visitorer Norges Røde Kors er fullstendig trygge på, og som man er helt sikker på kan takle oppgaven. Varetektstiden er den mest sårbare fasen av soningen, blant annet skjer ett av fire selvmordsforsøk i fengsel mens fangen sitter i varetekt

Hvem kan bli visitor?
Visitorer utgjør ikke en ensartet gruppe mennesker, men rekrutteres fra ulike sosiale lag og fra begge kjønn. De har en særdeles viktig oppgave, og det stilles derfor strenge krav til søkerne og til hvordan tjenesten utføres. Et av kriteriene er at personen skal være særlig egnet til denne type virksomhet.
Det er viktig å huske at ditt bidrag som visitor i første rekke er å lytte. Som visitor skal du ta imot heller enn å dele.

For å bli visitor må man:

  • Være fylt 25 år
  • Gå på kurs for visitorer. Dette kurset gir god innføring i de forskjellige sidene ved arbeidet man skal delta i
  • Avlegge taushetsløfte før man går ut i aktiv tjeneste
  • Utføre sin tjeneste uten å få betaling

Ønsker du besøk av en visitor?
Dersom du sitter i fengsel og vil ha mer informasjon om Norges Røde Kors Besøkstjeneste, kan du gi beskjed til presten, fengselsledelsen eller det øvrige personellet i fengselet. 
Besøkene er basert på frivillighet og visitorene har taushetsplikt. Visitoren din besøker deg regelmessig hvis du ønsker det.
Et visitorbesøk kommer i tillegg til de private besøkene du får.

Du er her: Forsiden Omsorg Visitor i fengsel